IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2018 roku Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został zlikwidowany. Na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o Instytucie Europy Środkowej został powołany Instytut Europy Środkowej z siedzibą w Lublinie, który zastąpił IEŚW. Trwają prace nad nową witryną www Instytutu.

„Polska – Rosja
Materiały do nauczania historii”

Najnowsze publikacje Instytutu.

Publikowane materiały przygotowano w ramach projektu „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/M/HS3/00274

Wydarzenia

14.12.2018

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został uhonorowany Medalem 25-lecia Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w uznaniu za długoletnią i owocną współpracę naukową i wspólnotę zainteresowań badawczych w duchu Jerzego Giedroycia. Medal przekazano na ręce Dyrektora Instytutu prof. Mirosława Filipowicza.

PJ, 17.12.18

3.12.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany Liberal Democracy vs. Autocracy: the Case of Ukraine, ukazał się w czasopiśmie „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 16 (2018), no. 5, pp. 15-38.

AB, 18.12.18

Grudzień 2018

Ukazała się publikacja: Anna Visvizi, On the fringe: Greece, migration, and populism, „Roczniki Nauk Społecznych” (“Annals of Social Sciences”), 2018, t. 10 (46), nr 3, s. 63-75, ISSN 0137-4176/eISSN 2544-5812.

AV, 18.12.18

30.11.2018

Dyrektor IEŚW prof. Mirosław Filipowicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Europa Środkowo-Wschodnia: refleksje z perspektywy stulecia” na międzynarodowej konferencji „National identities – European universality: Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918-2018)”, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami wydarzenia były: Narodowe Centrum Kultury, Związek Kompozytorów Polskich i Instytut Muzykologii UW.

PJ, 6.12.18

29-30.11.2018

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Przeszłość dla przyszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w.”, zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. W konferencji wzięli udział pracownicy IEŚW. Dr Anna Bażenowa wygłosiła referat pt. „Pierwsza wojna światowa i polityka pamięci we współczesnej Rosji i Ukrainie”; dr Agata Tatarenko pt. „Miejsce świadka historii w polskiej polityce historycznej po 1989 r.”. Z kolei prof. Rafał Wnuk był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego pt. „Pamięć i historia w Europie Środkowo-Wschodniej”.

AT, 17.12.18

26-27.11.2018

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w 4th International Forum “In Search of Lost Universalism”, które zostało zorganizowane przez Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe w Berlinie. Wśród ekspertów i uczestników seminarium byli przedstawiciele Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Chorwacji, Czarnogóry, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Kirgistanu, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Tadżykistanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

AB, 18.12.19

27.11.2018

W Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Polskie drogi do wolności. W stulecie odrodzenia niepodległej Polski”. Wzięli w niej udział pracownicy IEŚW: prof. M. Filipowicz, prof. R. Wnuk, dr Marek Radziwon i Paweł Jarosz. Prof. Filipowicz wygłosił referat pt. „Przystosowanie, kolaboracja, opór: bardzo polski spór o stare dylematy patriotyzmu. Na marginesie korespondencji Andrzeja Walickiego z Leszkiem Kołakowskim”. Prof. Wnuk wygłosił referat pt. „Święto Niepodległości jako miejsce pamięci”. Organizatorami konferencji były: Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej szkoły Ekonomiki i Instytut Polski w Moskwie.

PJ, 6.12.18

26.11.2018

Prof. Mirosław Filipowicz i Paweł Jarosz wzięli udział w światowym forum UNESCO i NGOs w Moskwie. Prof. Filipowicz wystąpił w sesji plenarnej w panelu zatytułowanym: Science for Diplomacy, Diplomacy for Science.

PJ, 27.11.18

25.11.2018

W Moskwie odbyło się spotkanie robocze grupy pracowników IEŚW (prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk, dr Marek Radziwon, Paweł Jarosz) z rosyjskimi historykami z Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, których pracą kierował akademik A. O. Czubarian. Podczas spotkania przedyskutowane zostały liczne rosyjskie uwagi zgłoszone do przygotowanego już trzeciego tomu pomocy naukowych dla nauczycieli historii, poświęconego dziejom XX wieku.

PJ, 27.11.18

15-17.11.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w 2nd Annual Conference „Collecting Loss” w Weimarze, gdzie zaprezentowała referat pt. „Soviet Monuments – Symbols of Victory, Loss or Reconciliation?”.

AKZ, 23.11.18

8-9.11.2018

Aleksiej Wasiljew wziął udział w poświęconym 100-leciu odrodzenia państwa polskiego międzynarodowym sympozjum naukowym pt. „Ojcowie polskiej niepodległości: Piłsudski, Dmowski, Paderewski”, zorganizowanym przez Bibliotekę Polską w Paryżu i Stację Naukową PAN w Paryżu, na którym wystąpił z referatem „Odrodzenie państwa polskiego w opinii publicznej rewolucyjnej Rosji: l’outillage mental a rzeczywistość historyczna”.

AW, 14.11.18

6.11.2018

Dyrektor IEŚW prof. M. Filipowicz wraz z pracownikami IEŚW: prof. R. Wnukiem i dr A. Tatarenko wzięli udział w pracach sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Spraw Zagranicznych. Przedmiotem posiedzenia była zainicjowana przez KPRM i procedowana w Sejmie ustawa o nowym Instytucie Europy Środkowej. Dyrektor IEŚW zabrał głos i przedstawił posłom konsekwencje przyjęcia wyżej wspomnianej ustawy, których skutkiem będzie likwidacja IEŚW.

PJ, 6.12.18

Listopad 2018

Nastąpiło ogłoszenie wyników KUNKURSU DLA STUDENTÓW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą OECD, w tym jej funkcjonowania i wpływu na państwa członkowskie oraz kraje trzecie. Konkurs zorganizowany był przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD oraz IEŚW. Ze strony IEŚW w skład komisji konkursowej weszli: prof. Mirosław Filipowicz (wiceprzewodniczący Komisji) oraz dr Anna Visvizi (członek Komisji).

AV, 18.12.18

Listopad 2018

Podczas konferencji pt. „Muslim minorities and the refugee crisis in Europe. Narratives and policy responses”, która odbyła się w SGH, dr Anna Visvizi wygłosiła referat pt. „Greece and the refugee crisis in Europe: law, politics and foreign policy” oraz moderowała panel pt. „Different faces of Islamophobia in Europe”.

AV, 18.12.18

29-31.10.2018

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowej „Cykl Mawrodinowski – 2018” („Мавродинские чтения – 2018”), która odbyła się na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym 29-31 października br. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Научная деятельность польских ученых-гуманитариев в университетах Киева, Харькова и Одессы (вторая половина XIX – начало XX вв.)”.

AB, 15.11.18

25.09.2018

W ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej IEŚW współorganizował dwa panele:
1. Prezentacja: Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii. Prezentacja projektu i efektów.
Podczas panelu zostało zaprezentowane wydawnictwo pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Polsce i w Rosji. Dwa opublikowane tomy, przygotowane we współpracy IEŚW z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, wydane zarówno po polsku, jak i po rosyjsku, dotyczą dziejów od XIV do XIX wieku. Całość została przygotowana dzięki grantowi uzyskanemu w Narodowym Centrum Nauki. Nad wydawnictwem pracowali wspólnie polscy i rosyjscy historycy, a także nauczyciele historii. Każdy z tekstów wydawnictwa został napisany wspólnie przez polskiego i rosyjskiego autora. Wydawnictwo to ważny krok w stronę lepszego zrozumienia przez Rosjan polskiej wrażliwości historycznej i lepszego zrozumienia przez Polaków uwrażliwień rosyjskich.
Paneliści: dr Marek Radziwon (moderator) – IEŚW, prof. Mirosław Filipowicz – IEŚW, dr Kirył Koczegarow – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, Krzysztof Styczyński – III LO w Lublinie
2. Panel dyskusyjny: 100-lecie niepodległości: przeszłość czy przyszłość?
Rok 1918 przyniósł fundamentalne zmiany na mapie Europy. W naszym regionie powstały niepodległe państwa, m.in. Polska i Litwa, w Rosji ugruntowali swą władzę bolszewicy, fiaskiem zakończyły się natomiast próby stworzenia niepodległej Ukrainy i Białorusi. Stulecie niepodległości obchodzone uroczyście w Polsce to okazja do refleksji zarówno nad przeszłością, jak i teraźniejszością oraz przyszłością. Historia wciąż wpływa na współczesne stosunki państw regionu. Niekiedy jest to wpływ obciążający, kiedy indziej zaś budujący wspólną tożsamość. Paneliści zastanawiali się nad pożytkami i nadużyciami historii, a także podjęli próbę zdiagnozowania współczesności.
Paneliści: prof. Mirosław Filipowicz (moderator) – IEŚW, Artur Michalski – ambasador RP na Białorusi, Nikolai Klimeniouk – publicysta, Berlin, dr Kirył Koczegarow – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, dr Marek Radziwon – IEŚW

PJ, 4.10.18

26-29.09.2018

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w konferencji Komisji Historyków Polski i Rosji, zorganizowanej w Warszawie przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk. 27 września wygłosił referat pt. „Polacy – mieszkańcy »domu nad rzeką Moskwą«. Uwagi na marginesie książki Y. Slezkine’a”.

PJ, 4.10.18

2-8.09.2018

Miło nam poinformować, że dr Hanna Bazhenova wzięła udział w International Summer School “The Past in the Present – History, Law and Memory”, zorganizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Łękuku 2-8 września 2018 r. Seminarium składało się z cyklu wykładów, warsztatów i debat naukowych, które dotyczyły wpływu historii i polityki na interpretację oraz stosowanie prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa karnego, polityki pamięci i dialogu historycznego. W seminarium wzięło udział 18 młodych naukowców z Armenii, Federacji Rosyjskiej, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Serbii, Ukrainy i Węgier.

AB, 15.11.18

Wrzesień 2018

Dr Anna Visvizi gościła na University of Salerno (UNISA) we Włoszech, gdzie podczas warsztatów dla doktorantów wygłosiła referat pt. „The PhD proces: the do and don’t”.

AV, 18.12.18

Lipiec 2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Russia’s monuments policy in the Baltic States ukazał się w prestiżowym wydawnictwie Routledge, w monografii Russia and the EU. Spaces of Interaction, red. Thomas Hoffmann i Andrey Makarychev.

AKZ, 23.11.18

27-29.06.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w konferencji The MAG Convention (The International Association for the Humanities), zorganizowanej we Lwowie, na której wygłosiła referat pt. „Russian-speakers in Latvian political security discourse”.

AKZ, 23.11.18

26.06.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w warsztatach „How to Get your Paper Published in an International Journal”, zorganizowanych przez międzynarodowe czasopismo „East European Politics & Societies and Cultures” we Lwowie.

AKZ, 23.11.18

14.06.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w konferencji „Migracje do Unii Europejskiej – szanse i wyzwania”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL w Lublinie, na której zaprezentowała referat pt. „Polityczna rola diaspory na przykładzie krajów europejskich i obszaru postsowieckiego”.

AKZ, 23.11.18

21-26.05.2018

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk i dr Marek Radziwon przebywają w Seulu na zaproszenie Northeast Asian History Foundation (NAHF). Uczestniczą we współorganizowanym przez NAHF i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej seminarium pt. „The Provisional Government, Republicanism and Historical Reconciliation: Korea and Poland in Comparative Perspective”. Jest ono częścią cyklu polsko-koreańskich seminariów skoncentrowanych na perspektywach dialogu o historii z trudnymi sąsiadami i porównuje doświadczenia polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie z koreańsko-japońskimi. Dyrektor i pracownicy IEŚW odwiedzą również Hankuk University for Foreign Studies.

MB, 21.05.18

3-5.05.2018

W dniach 3-5 maja 2018 r. adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova przebywała w Nowym Jorku na 23ed Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, zorganizowanym przez Harriman Institute, Columbia University. W ramach panelu „The First World War and the Russian Revolution” dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Contemporary Russia and Ukraine”.

AB, 15.11.18

Maj 2018

Ukazała się publikacja, której dr Anna Visvizi jest współredaktorem: Ch. Schweiger, A. Visvizi (eds), Central and Eastern Europe in the EU: Challenges and Perspectives Under Crisis Conditions, London & New York: Routledge (Routledge Studies in the European Economy), 2018, ISBN 978-1-13-871402-1.@

AV, 18.12.18

25.04.2018

Dr Anna Visvizi i dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięły udział w spotkaniu kobiet zajmujących się polityką zagraniczną, które odbyło się w Warszawie przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla.

AKZ, 26.04.18

10.04.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany 1917 год и эмиграция преподавателей-поляков Петроградского университета, ukazał się w publikacji 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья: Международная научно-просветительская конференция. Москва, 26–28 октября 2017 года, сост. М. Ю. Сорокина, Москва: Вифсаида; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2017, s. 459–470.

AB, 10.04.18

4.04.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Dissonant Heritage: Soviet Monuments in Central and Eastern Europe ukazał się w monografii: Historical Memory of Central and East European Communism (red. Agnieszka Mrozik i Stanislav Holubec). Publikacja została wydana w prestiżowym wydawnictwie Routledge.

AKZ, 4.04.18

Kwiecień 2018

Pod redakcją dr Anna Visvizi ukazała się publikacja będąca wynikiem współpracy IEŚW z Przedstawicielstwem RP przy OECD: A. Visvizi (ed.), Inside OECD: The Role of Ambassadors, Paris-Lublin: IEŚW Press, 2018, ISBN 978-83-60695-86-9.

AV, 18.12.18

19.02.2018

IEŚW, wraz z Przedstawicielstwem RP przy OECD, był współorganizatorem debaty poświęconej multilateralizmowi, zatytułowanej „International Organizations and Multilateralism: A View from Central Europe (The Paris Debate)”, która odbyła się w Paryżu. Dr Anna Visvizi, kierownik pracowni naukowej IEŚW, była współprzewodniczącą komitetu organizacyjnego oraz moderowała dyskusję. Pełny opis debaty: Anna Visvizi, Panel discussion report: International Organizations and Multilateralism: a View from Central Europe (The Paris Debate), „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, 2018, vol. 16, no. 3, s. 189-193, dostępny jest online: http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_16-3-416.pdf

AV, 18.12.18

19.02.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik opublikowała artykuł pt. The Securitization of National Minorities in the Baltic States w czasopiśmie „Baltic Journal of Law & Politics”, 10:2 (2017): 26-45; DOI: 10.1515/bjlp-2017-0011.

AKZ, 20.02.18

12.02.2018

W numerze 2017/3 czasopisma „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” został opublikowany artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Integration of Russian speakers in the Baltic states.

AKZ, 20.02.18

9-10.02.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w UPTAKE workshop „Ethnopolitics in Central and Eastern Europe in a State of Flux”, University of Tartu (Estonia), gdzie zaprezentowała referat pt. „Russian-speaking organizations in CEE: from local to transnational community building”.

AKZ, 20.02.18

Nowość

Okładki książek

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)